asistent

Обосновка на проекта

Проект: „Интегриран подход за социално включване в българо-гръцкия регион чрез подкрепа за заетост и развитие на социално предприемачество“, с  акроним „ACCESS FOR ALL“, финансиран по Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България, 2014-2020“

БЕНЕФИЦИЕНТИ:

oбщина Крумовград  и  община Топирос

Начало на проекта: 31.08.2017 г.

Край: 30.08.2019 г.

 

Бюджет на проекта:

Обща стойност на проекта- 498 584,03 евро

Финансиране от ЕФРР – 423 793,43 евро, в т.ч. България – Крумовград – 257 680.93 евро, Гърция – Топирос – 166 115,50 евро

Национално финансиране  – 74 787,60 евро, в т.ч. България, Крумовград -45 473.10 евро, Гърция, Топирос – 29 314.50 евро

 

Описание на проекта:

Проектът предвижда действия за създаване на едно ново социално предприятие в Крумовград – Център за временно настаняване на нуждаещи се хора, който ще предоставя услуги на местната общност, възползвайки се от обмяната на опит с Гърция  и създаване на 2 офиса за подпомагане на социалното предприемачество – 1 в Крумовград, България и 1 в Топирос, Гърция, което ще увеличи предоставянето на социални услуги на общностите в трансграничния регион с лоши социално-икономически показатели, ще подкрепи заетостта в сектора на социалните предприятия в трансграничния регион, насърчаване и разширяване на социалното предприемачество в района . Центърът за временно настаняване на хора в нужда  ще допринесе за подобряване на качеството на живот на нуждаещите се от дом, нуждаещи се от помощ, за да си намерят дом, да си намерят работа, да придобият нови умения за социално предприемачество. Това социално предприятие ще бъде подходяща алтернатива за решаване на проблеми на определена група в общността – тя ще задоволява специфичните ежедневни нужди, ще организира свободното време и ще осигури ефективна защита и социална интеграция.

hands

Работни пакети и дейности

Дейностите по проекта ще се осъществяват в България и Гърция. Проектът ще бъде реализиран в допустими програмни области на ниво NUTS III – област Кърджали (БГ) и област Ксанти (GR).

Проектът е в съответствие с регионалните и общинските стратегически документи за развитие. В България в гр. Крумовград ще бъде създаден Център за временно настаняване на нуждаещи се хора като ново социално предприятие.

В община  Крумовград част от сградата на бившата районна болница ще бъде реконструирана и оборудвана за нуждите на Центъра за настаняване на хора  в нужда. В сградата на общинската администрация Крумовград ще бъде създадено 1 офис за подкрепа на социалното предприемачество.

В сградата на община Топирос ще бъде създаден 1 офис за подкрепа на социалното предприемачество.

Дейностите, които ще се изпълняват по проекта са насочени към създаване на условия за социални мрежи, настаняване в домакинството и заетост, свързани със социалното предприемачество.

asistent2

Очаквани резултати

Проектът предвижда действия за създаване на едно ново социално предприятие в Крумовград – Център за временно настаняване на нуждаещи се хора, който ще предоставя услуги на местната общност, възползвайки се от обмяната на опит с Гърция.

Центърът ще допринесе за подобряване на качеството на живот на нуждаещите се от дом, нуждаещи се от помощ, за да си намерят дом, да си намерят работа, да придобият нови умения за социално предприемачество. Това социално предприятие ще бъде подходяща алтернатива за решаване на проблеми на определена група в общността – тя ще задоволява специфичните ежедневни нужди, ще организира свободното време и ще осигури ефективна защита и социална интеграция.