Дейности

През м. декември 2018 г. предстои доставка на оборудване и обзавеждане на Център за временно настаняване на нуждаещи се хора в Община Крумовград, в изпълнение на проект „Интегриран подход за социално включване в българо-гръцкия регион чрез подкрепа за заетост и развитие на социално предприемачество“, с акроним „ACCESS FOR ALL“.

Центърът ще предоставя социални услуги на местната общност с оглед подобряване на качеството на живот на нуждаещите се от дом, на нуждаещите се от помощ, за да си намерят дом и работа, както и да придобият нови умения за работа в сферата на социалното предприемачество. Очаква се центърът да бъде добра алтернатива за решаване на проблемите на определена група в общността, тъй като в него ще се удовлетворяват специфични ежедневни нужди на ползвателите, ще се организира свободното им време и ще се осигурява ефективна социална защита и интеграция.

Центърът е важен за региона, защото община Крумовград е отдалечена от регионалния административен център и в същото време има хора, които се нуждаят от услугата, която е краткосрочна и нископрагова и дава възможност за покриване на базовите потребности на пълнолетни хора в затруднено положение.Капацитетът на услугата е 21 места , като максималният период за ползване е три месеца. Услугата ще предоставя на потребителите възможност за битово-хигиенно обгрижване, храна и топли напитки, лекарства от първа необходимост и хигиенни консумативи, съдействие за издаване на документи (лични карти, за настаняване в социални домове, за ТЕЛК), насочване и посредничество пред различни институции, консултиране и съдействие при търсене на работа, посредничество с близки и роднини, програма за жилищно настаняване.С оглед предоставянето на качествени услуги по проекта се предвижда обмен на опит с гръцкия партньор в сферата на социалното предприемачество и предоставянето на социални услуги в общността.

От м.ноември 2018г заработи Офис за подпомагане на социалното предприемачество в гр. Крумовград, Р България . Чрез него ще се насърчава и промотира социалното предприемачество сред гражданите на двете общини партньори по проекта чрез осигуряване на подкрепа за социалното приобщаване на уязвимите групи и чрез създаване на общ инструмент за насърчаване на социалното предприемачество в съответствие с Програма TO 09: „Насърчаване на социалното приобщаване, борбата срещу бедността и срещу всякаква дискриминация“.

На 13.12.2018г. в сградата на община Крумовград се проведе Информационна среща, която е част от кампания за социално предприемачество.

Кампания за социално предприемачество

В община Крумовград се проведе кампания за социално предприемачество, която е част от проект: „Интегриран подход за социално включване в българо-гръцкия регион чрез подкрепа за заетост и развитие на социално предприемачество“, с акроним „ACCESS FOR ALL“, финансиран по Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България, 2014-2020“.

В рамките на кампанията се проведоха пет семинара. Участие в семинарите взеха служителите на създадените по проекта социални предприятия, както и представители на общината свързани с предоставянето на социални услуги.

Темите на семинарите бяха посветени на представяне на различни социални алтернативи за решаване на проблеми на определени групи в общността и цели популяризирането на социалното предприемачеството като възможност за реализация на хора с новаторски дух. Подчерта се все по-нарастващата значимост на социалното предприемачество за финансиране на организациите, предоставящи социални услуги.

Общата цел на кампанията бе да допринесе за разширяване на социалното предприемачество в трансграничния регион България-Гърция чрез осигуряване на подкрепа за социалното приобщаване на уязвимите групи и чрез създаване на общ инструмент за насърчаване на социалното предприемачество. Тя е в съответствие с Програма TO 09: „Насърчаване на социалното приобщаване, борбата срещу бедността и срещу всякаква дискриминация“.

*Настоящият документ е създаден в рамките на проект „Интегриран подход за социално включване в българо-гръцкия регион чрез подкрепа за заетост и развитие на социално предприемачество“, „ACCESS FOR ALL“, който се осъществява с финансовата подкрепа на програмата за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България, 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от националните фондове на страните участващи в програмата Гърция – България. Отговорността за съдържанието на документа се носи от Община Крумовград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.