Обосновка на проекта

Проект: „Интегриран подход за социално включване в българо-гръцкия регион чрез подкрепа за заетост и развитие на социално предприемачество“, с  акроним „ACCESS FOR ALL“, финансиран по Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България, 2014-2020“

БЕНЕФИЦИЕНТИ:

oбщина Крумовград  и  община Топирос

Начало на проекта: 31.08.2017 г.

Край:  29.02.2020 г.

 

Бюджет на проекта:

Обща стойност на проекта- 498 584,03 евро

Финансиране от ЕФРР – 423 793,43 евро, в т.ч. България – Крумовград – 257 680.93 евро, Гърция – Топирос – 166 115,50 евро

Национално финансиране  – 74 787,60 евро, в т.ч. България, Крумовград -45 473.10 евро, Гърция, Топирос – 29 314.50 евро

 

Описание на проекта:

Проектът предвижда действия за създаване на едно ново социално предприятие в Крумовград – Център за временно настаняване на нуждаещи се хора, който ще предоставя услуги на местната общност, възползвайки се от обмяната на опит с Гърция  и създаване на 2 офиса за подпомагане на социалното предприемачество – 1 в Крумовград, България и 1 в Топирос, Гърция, което ще увеличи предоставянето на социални услуги на общностите в трансграничния регион с лоши социално-икономически показатели, ще подкрепи заетостта в сектора на социалните предприятия в трансграничния регион, насърчаване и разширяване на социалното предприемачество в района . Центърът за временно настаняване на хора в нужда  ще допринесе за подобряване на качеството на живот на нуждаещите се от дом, нуждаещи се от помощ, за да си намерят дом, да си намерят работа, да придобият нови умения за социално предприемачество. Това социално предприятие ще бъде подходяща алтернатива за решаване на проблеми на определена група в общността – тя ще задоволява специфичните ежедневни нужди, ще организира свободното време и ще осигури ефективна защита и социална интеграция.

Цели

Общата цел на проекта е да допринесе за разширяване на социалното предприемачество в трансграничния регион България-Гърция чрез осигуряване на подкрепа за социалното приобщаване на уязвимите групи и чрез създаване на общ инструмент за насърчаване на социалното предприемачество. Тя е в съответствие с Програма TO 09: „Насърчаване на социалното приобщаване, борбата срещу бедността и срещу всякаква дискриминация“. Проектът предвижда действия за създаване на едно ново социално предприятие в Крумовград – Център за временно настаняване на нуждаещи се хора, който ще предоставя услуги на местната общност, възползвайки се от обмяната на опит с Гърция. Центърът ще допринесе за подобряване на качеството на живот на нуждаещите се от дом, нуждаещи се от помощ, за да си намерят дом, да си намерят работа, да придобият нови умения за социално предприемачество. Това социално предприятие ще бъде подходяща алтернатива за решаване на проблеми на определена група в общността – тя ще задоволява специфичните ежедневни нужди, ще организира свободното време и ще осигури ефективна защита и социална интеграция.

Специфичните цели на проекта са:

  • Осигуряване на възможности за жилище и услуги от ежедневието за хора в нужда в Крумовград чрез създаване и функциониране на Център за временно настаняване в Крумовград за 21 лица;
  • Предоставяне на допълнителна възможност на професионално и финансово затруднените уязвими групи да навлязат на пазара на труда чрез развиване на умения за социално предприемачество;
  • Изграждане на капацитет за предоставяне на услуги за временно жилищно настаняване и за развитие на социалното предприемачество в региона чрез обучение на експерти;
  • Насърчаване на социалното предприемачество чрез създаване на 2 офиса в трансграничния регион;
  • Популяризиране на политиката на ЕС за предоставяне на социални услуги и развитие на социалното предприемачество чрез планирани информационни инструменти.