Το προσωρινό κέντρο στέγασης που παρέχει
υπηρεσίες στην τοπική κοινότητα

Το παρόν έγγραφο έχει δημιουργηθεί στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: ” Ολοκληρωμένη προσέγγιση για την κοινωνική ένταξη στην περιοχή Ελλάδας και Βουλγαρίας, με την υποστήριξη της απασχολησιμότητας και την ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας” (με ακρωνύμιο “ACCESS FOR ALL”), που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG V-A “Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020”, με Σύμβαση Επιδότησης υπ’ αριθμ.: Β2.9c.10 / 31.08.2017. Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο ΠÏ όγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα -Βουλγαρία 2014-2020».

Καλώς ήρθατε στο έργο μας

asistent

Πλαίσιο του έργου

Έργο: «Ολοκληρωμένη προσέγγιση για την κοινωνική ένταξη στην διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας – Βουλγαρίας υποστηρίζοντας την απασχολησιμότητα και την ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας», με σύντομη ονομασία «ACCESS FOR ALL», που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020»

Νέα και εκδηλώσεις